درباره سامانه رسا

<p class="paraghraf" dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 16.95pt;"><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 10.0pt; line-height: 120%; font-family: 'B Nazanin';">امروزه علم، فنّاوري و نوآوری به عنوان عوامل اصلي اقتدار ملي و محرك اصلي رشد اقتصادي در دنيا شناخته می&zwnj;شوند. دستیابی بر علوم و فناوری&zwnj;های نوین و ثروت آفرینی از آنها نه تنها بر شاخص&zwnj;های اقتصادی کشور در سطح بین&zwnj;المللی تأثیرگذار است بلکه باعث افزایش اقتدار و امنیت ملی، تأثیرگذاری منطقه&zwnj;ای و جهانی کشور نیز می&zwnj;شود.</span></p> <p class="paraghraf" dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 17.0pt;"><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 10.0pt; line-height: 120%; font-family: 'B Nazanin';">با توجه به اهمیت و نقش علم و فناوری در پیشرفت کشور، مقام معظم رهبری (مدظله) همواره در بیانات و سخنرانی&zwnj;های خود طی بیش از یک دهه گذشته بر نقش محوری علم و فناوری و ضرورت برنامه&zwnj;ریزی در جهت توسعه آنها تأکید کرده&zwnj;اند. ایشان به منظور انسجام&zwnj;بخشی فعالیت&zwnj;های علمی و فناورانه کشور، در تاریخ 29/06/1393در اجرای اصل 110 قانون اساسی، سیاست&zwnj;های کلی &laquo;علم و فناوری&raquo; را جهت اجرا به رؤسای قوای سه&zwnj;گانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام</span> <span lang="FA" style="font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 10.0pt; line-height: 120%; font-family: 'B Nazanin';">ابلاغ کردند.</span></p> <p class="paraghraf" dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 17.0pt;"><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 10.0pt; line-height: 120%; font-family: 'B Nazanin';">اجرای موفق سیاست&zwnj;های کلی ابلاغی مستلزم طراحی مجموعه&zwnj;ای منسجم و یکپارچه از راهبردها، برنامه&zwnj;ها و اقدامات از سوی دستگاه&zwnj;های متولی است. از این&zwnj;رو معاون اول رییس&zwnj;جمهور در تاریخ 07/08/1393 طی ابلاغیه&zwnj;ای خطاب به وزرای صنعت، معدن و تجارت؛ دادگستری؛ علوم، تحقیقات و فناوری؛ امور اقتصادی و دارایی؛ معاون برنامه&zwnj;ریزی و نظارت راهبردی &nbsp;(رییس سازمان برنامه و بودجه کشور) و معاون علمی و فناوری رییس&zwnj;جمهور، وظایف و تکالیف هر دستگاه برای اجرای سیاست&zwnj;های کلی علم و فناوری را مشخص نمود. در این ابلاغیه همچنین بر لزوم تهیه و احصاء برنامه&zwnj;ها، اقدامات و پیشنهادات مرتبط در قالب سیاست&zwnj;های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری) از سوی دستگاه اجرایی مربوطه با همکاری سایر دستگاه&zwnj;ها به صورت دقیق، شفاف، با زمان&zwnj;&zwnj;بندی و شاخص&zwnj;های ارزیابی برای اجرایی نمودن سیاست&zwnj;ها تأکید شد.</span></p> <p class="paraghraf" dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 17.0pt;"><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 10.0pt; line-height: 120%; font-family: 'B Nazanin';">براساس ابلاغیه معاون اول رییس&zwnj;جمهور رؤسای دستگاه&zwnj;های اجرایی مسئول مکلف شدند حداکثر ظرف دو ماه برنامه&zwnj;های تدوین شده را به معاونت محترم برنامه&zwnj;ریزی و نظارت راهبردی رییس&zwnj;جمهور جهت بهره&zwnj;برداری در تدوین برنامه ششم توسعه ارسال نمایند. همچنین به منظور نظارت بر حسن اجرای برنامه&zwnj;های مصوب، دستگاه&zwnj;ها مکلف شدند در مقاطع 3 ماهه گزارش اقدامات انجام شده در راستای برنامه&zwnj;ها را به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دبیرخانه شورای عالی عتف) و دفتر معاون اول رییس&zwnj;جمهور ارسال کنند.</span></p> <p><span dir="RTL" lang="FA" style="font-size: 13.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;">بر اساس فرایندهای اجرایی تهیه شده توسط دبیرخانه شورا عالی عتف،</span> <span dir="RTL" lang="FA" style="font-size: 13.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;">دستگاه&zwnj;هاي اجرایی راهبردها، برنامه&zwnj;ها، اقدامات و فعالیت&zwnj;های مورد نظر خود را به منظور اجراي سیاست&zwnj;هاي کلی در قالب فرم الکترونیکی پایگاه رسا تکمیل و به دبیرخانه شوراي عالی عتف ارسال نمایند. دبیرخانه شوراي عالی عتف پس از جمع&zwnj;بندی گزارش&zwnj;هاي ارائه شده راهبردها، برنامه&zwnj;ها، اقدامات و فعالیت&zwnj;های هر یک از دستگاه&zwnj;هاي اجرایی را به تفکیک به دفتر معاون اول رئیس جمهور ارائه خواهد کرد</span><span style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 13.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Calibri',sans-serif; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'B Lotus'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;">.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal; mso-outline-level: 3;"><span lang="FA" style="font-size: 13.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; font-family: 'B Lotus';">ویژگی&zwnj;های سامانه رسا</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal; mso-outline-level: 3;"><span lang="FA" style="font-size: 13.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; font-family: 'B Lotus';">سامانه رسا دارای امکانات زیر می&zwnj;باشد:</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt: auto; margin-right: 36.0pt; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; text-indent: -18.0pt; line-height: normal; mso-list: l0 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">&bull;<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'B Lotus'; font-size: 17.3333px;">تعریف لایه&zwnj;های مختلف عملیاتی</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt: auto; margin-right: 36.0pt; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; text-indent: -18.0pt; line-height: normal; mso-list: l0 level1 lfo1;"><span lang="FA" style="font-size: 13.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; font-family: 'B Lotus';"><span style="font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">&bull;<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="FA" style="font-size: 13.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; font-family: 'B Lotus';">مشخص نمودن تمامی شاخص&zwnj;های ارزیابی فعالیت&zwnj;ها</span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt: auto; margin-right: 36.0pt; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; text-indent: -18.0pt; line-height: normal; mso-list: l0 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">&bull;<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span lang="FA" style="font-size: 13.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; font-family: 'B Lotus';">تعیین زمان&zwnj;بندی دقیق برنامه&zwnj;ها، اقدامات و فعالیت&zwnj;ها</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt: auto; margin-right: 36.0pt; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; text-indent: -18.0pt; line-height: normal; mso-list: l0 level1 lfo1;"><span lang="FA" style="font-size: 13.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; font-family: 'B Lotus';"><span style="font-size: 14px; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 14px; font-family: 'Times New Roman', serif;">&bull;<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="FA" style="font-size: 13pt;">تعیین حجم ریالی تمامی فعالیت&zwnj;ها</span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt: auto; margin-right: 36.0pt; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; text-indent: -18.0pt; line-height: normal; mso-list: l0 level1 lfo1;"><span lang="FA" style="font-size: 13.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; font-family: 'B Lotus';"><span lang="FA" style="font-size: 13pt;"><span style="font-size: 14px; font-family: 'Times New Roman', serif;">&bull;<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-size: 17.3333px;">مشاهده نتایج کسب شده هر یک از فعالیت&zwnj;ها</span></span></span></p>
لطفاً کمی صبر کنید ...